Privacybeleid

Fysio Centrum Melkweg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Centrum Melkweg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy-document
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Middels gepersonaliseerde vragenlijsten persoonsgegevens opvragen via onze website. Deze gegevens worden echter niet door onszelf beheerd maar door onze software leverancier Intramed.
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio Centrum Melkweg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy document, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/ cliënten worden door Fysio Centrum Melkweg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden
 • uitvoeren van het behandelplan
 • communicatie met huisarts en/ of verwijzer
 • communicatie met andere medische/ paramedische specialisten, indien noodzakelijk en na uw uitrdukkelijke toestemming

Grondslag voor dze persoonsgegevens

 • Uitvoeren van onderzoek en behandeling (bekken)fysiotherapie, manuele therapie

Voor bovenstaande doelstelling kan Fysio Centrum Melkweg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam, voorletters, adres, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer privé en/of mobiel nummer
 • geboortedatum
 • email adres
 • geslacht
 • beroep
 • huisarts
 • zorgverzekering maatschappij en nummer
 • BSN nummer
 • medische gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Centrum Melkweg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 15 jaar.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van en bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies op de website

De website van Fysio Centrum Melkweg, fcmm.nl maakt gebruik van cookies.

Er word geen gebruik gemaakt van functionele cookies.

Met Analytische cookies welke via Google Analytics geanonimiseerd en altijd geforceerd over een beveiligde verbinding worden opgeslagen, krijgen wij inzicht in gebruikersstatistiek.
Deze informatie gebruiken wij vervolgens om de website te verbeteren en te optimaliseren.

Er worden geen verdere tracking cookies of marketing cookies gebruikt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysio Centrum Melkweg
Melkweg 2
1188 LB Amstelveen